Nauja! 

 

 

 

 Siūlau pasinaudoti respublikinio virtualaus projekto „SKAITMENINĖS ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRIEMONĖS“ virtualiu katalogu

Leidiniai, parengti įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001, skirti geriau suprasti ir pažinti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, jų poreikius, atrasti tinkamiausius pagalbos jiems būdus ir priemones. Leidiniai skirti tėvams, ikimokyklinio bei bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams, švietimo pagalbos specialistams:

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo(si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.

Penkiametis taisyklingai netaria garsų – laukti kol „išaugs" ar jau metas padėti?

 

Tėvams viena didžiausių intrigų pirmaisiais vaiko gyvenimo metais – kokį pirmąjį žodį mažasis ištars? O štai ketveri–penkeri metai laikomi ta riba, kai mažylis jau turi gebėti taisyklingai tarti bemaž visus kalbos garsus. Tačiau neretai pasitaiko, jog sudėtingesniųjų garsų, tokių kaip r, š, č ar dž, tarimo mokymasis gali kiek užsitęsti. Pasak logopedų, to priežastis gali būti ne tik sulėtėjusi vaiko garsų tarimo raida ar kalbėjimo sutrikimai, bet ir tėvų, mokančių tarti pirmuosius žodžius, patyrimo ar net žinių stoka.

 

Su kokiais artikuliacijos sutrikimais dažniausiai susiduria mažieji ir kaip jiems padėti mokantis taisyklingo garsų tarimo, – patarimais dalijasi ilgametę logopedo patirtį sukaupusi Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros lektorė, Lietuvos logopedų asociacijos pirmininkė dr. Daiva Kairienė.

 

Plačiau>>

 

Bus sukurta metodika, padedanti atpažinti ir ugdyti gabius vaikus

Mokytojams, savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų ar mokyklų psichologams bus parengtos rekomendacijos ir patikima metodika, kaip ankstyvame amžiuje atpažinti ir ugdyti gabius vaikus. Jiems taip pat vyks kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuos ves teoretikai ir praktikai iš Lietuvos bei užsienio. Tokią galimybę suteikia naujas ES remiamas projektas ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“.

Plačiau>>

 

Puiki naujiena - lietuviškų vaikiškų animacijų portalas Animotukas.lt - jau gyvas! Prašom užsukti ir žiūrėti filmukus! Ir pakviesti visus draugus įhttp://www.animotukas.lt/

Projekto ,, LIEPA'' metu sukurtas lietuvių šneka valdomas paslaugas, moksleiviai, suaugusieji, neįgalieji galės pradėti savo veiklose naudoti lietuvišką šneką suprantančius ir lietuviškai šnekančius kompiuterius.


Tartuvas  – paslauga, leidžianti išgirsti per internetą, kaip tarti lietuvių kalbos                                                 naujažodžius.


Naršytuvas – paslauga, leidžianti naršyti internete duodant kompiuteriui nurodymus komandomis balsu.


Pažintuvas – paslauga, leidžianti ugdyti moksleivių ląstelės pažinimo įgūdžius naudojant balso komandas.

Valdytuvas – paslauga, leidžianti valdyti kompiuterį balsu.


Ieškotuvas – paslauga, leidžianti ugdyti moksleivių gebėjimus šneka ieškoti išteklių apie UNESCO kultūros paveldą pasaulyje.


Pagalbininkas – paslauga, padedanti įvairių negalių turintiems žmonėms šnekantis su kompiuteriu plėtoti socialinius gebėjimus, savitvarką, savitarną, informacinių technologijų naudojimo įgūdžius.


Sintezatorius akliesiems – su SAPI5 standartu suderinamas lietuvių šnekos sintezatorius, skaitantis balsu tai, kas rodoma kompiuterio ekrane.

 

MOKAUSI LIETUVIŲ KALBOS  

       

      Skaitmeninė specialioji mokymo priemonė skiriama 1–4 klasių mokiniams, turintiems lietuvių kalbos mokymosi sunkumų.

Mokymo priemonę sudaro trijų sudėtingumo lygių interaktyvių užduočių rinkinys.

Užduotys aprėpia šias ugdomosios veiklos sritis:

grafiškai panašių raidžių skyrimas;

skaitymo technikos lavinimas;

žodžių rašymas;

sakinio ribų žymėjimas;

sakinio suvokimas;

daiktavardžio linksnių vartojimas ir rašyba.

                                                                                      Daugiau>>

Ugdymo sode pamažu įkeliamos ir išbandomos skaitmeninės mokymo priemonės, sukurtos vykdant projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“. 

Įkelta 240 skaitmeninių mokymo priemonių, skirtų pradiniam ugdymui.

Plačiau ► 

L. Kanapėnienė: Išmaniosios technologijos – svari pagalba autistiškiems vaikams lavinti

Lavinant autistiškus vaikus Lietuvoje vis dažniau pasitelkiamos išmaniosios technologijos. Jų dėka autistiški vaikai net išmoksta tarti savo pirmuosius žodžius.

Plačiau>>

 

Stiprinamas informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas mokyklose

Švietimo ir mokslo ministras patvirtino Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų planą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas švietimo dalyviams  sumaniai naudotis technologijomis ugdyme ir skatinti juos kurti naujas IKT priemones.

„Mūsų siekis - sukurti galimybes visose švietimo įstaigose kūrybiškai naudoti naująsias technologijas, kurios pasitarnautų tiek kokybiškam mokinių ugdymui, tiek pačių mokytojų profesiniam tobulėjimui, keitimuisi patirtimi. Kalbame apie didesnę skaitmeninių mokymo priemonių ir kitų išteklių įvairovę, aktyvesnį pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. Mokytojų vaidmuo taikant IKT yra esminis, kad nuolat mokinį lydinčios technologijos taptų patikimomis pagalbininkėmis mokantis, plečiant akiratį,  ugdantis šiandieniniame gyvenime reikalingas kompetencijas“, - sako švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis.

Veiksmų plane įvardintos prioritetinės plėtros kryptys ir  uždaviniai  buvo pristatyti birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje „IKT projektai mokyklai“.

Atsižvelgiant į technologinius pokyčius visuomenėje, numatyta atnaujinti informacinių technologijų dalyko turinį, aprūpinti įranga informacinių technologijų kabinetus. Planuojama, kad mokiniai su IT galimybėmis bus supažindinami jau pradinėje pakopoje, bus užtikrintas integruoto skaitmeninio raštingumo kompetencijų ugdymas mokantis visų dalykų, sudarytos sąlygas gilesniam, kryptingam, lankstesniam, individualizuotam informacinių technologijų mokymuisi.

Išskirtinis dėmesys bus skiriamas mokiniams, turintiems specialiųjų  poreikių, aprūpinant juos ir mokyklas kompiuterinėmis specialiosiomis mokymo priemonėmis.

Svetainė „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ papildyta naujomis temomis „Praeities ornamentai“ ir „Žalias žmogus“

 

Temoje Praeities ornamentai keliamas klausimas, kaip prakalbinti praeitį, kuo praeities įvykiai svarbūs dabarčiai.

Temoje Žalias žmogus keliami klausimai, kodėl šiandienos žmogus, rodos, daug žinodamas apie gamtą, turi vėl ieškoti su ja naujų sąsajų, ką reiškia būti žaliam.

Abi temas sudaro 6 veiklos (skaitau, klausau, žiūriu, rašau, žaidžiu, kuriu) ir 20 testo užduočių.

Plačiau >>

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo valstybės planavimo projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas". 2014 m. vasario 11 d. įvyko T. Attwood knygos „ASPERGERIO SINDROMAS. Išsamus vadovas" pristatymas.

Perskaityti pranešimus galite  puslapyje SPPC.lt

Svetainė „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ papildyta naujomis temomis „Spalvoti vėjai“ ir „Rimti pokštai“

Svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ šiuo metu galima naudotis penkių temų „Sustabdyta akimirka“, „Kasdienybės magija“, „Jausmų malūnai“, „Spalvoti vėjai“ ir „Rimti pokštai“ mokymosi objektais.

Plačiau
 
                                     Svetainė „Geografija 6–8 klasėms“ papildyta naujomis temomis „Kas
                                     lemia klimatą ir orus“, „Geografinių zonų kaita“, „Planas ir žemėlapis“   
                                     ir „Sausumos vandenys“


Mokiniai, nagrinėdami projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ sukurtos svetainės „Geografija 6–8 klasėms“ temas „Kas lemia klimatą ir orus“ ir „Geografinių zonų kaita“, išsiaiškins, kodėl Žemės paviršiuje šiluma ir šviesa pasiskirsto nevienodai, kokią įtaką Žemės ašies pasvirimo kampas daro oro temperatūros ir atmosferos slėgio juostų pasiskirstymui Žemėje.

Plačiau

Leidykla  ,,Išmintis'' pristato naujieną - vaikų lavinimui skirtą knygą ,,Mama, tėti, padėk man kalbėti''.  Knygoje pateikiamos rekomendacijos ir patarimai tėvams, mokytojams, logopedams, specialiesiems pedagogams, siekiantiems, lavinti vaiko kalbą. Čia rasite smulkiosios motorikos, kalbos aparato ir foneminės klausos lavinimo pratimų, kuriuos galėsite atlikti kartu su vaikais. Pratimų grupės suskirstytos pagal vaiko amžiaus tarpsnius. Dalyje „Pirštai“ pateikiami pratimai, skirti smulkiosios motorikos lavinimui. Dalyje „Burna“ pateikiami mimikos, lūpų ir liežuvio lavinimui skirti pratimai. Dalyje „Klausa“ aprašomi pratimai, kurie lavina foneminę vaikų klausą.
Knygos peržiūra:

Kviečia naudotis sukurtais svetainės „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ mokymosi objektais

 

Svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ šiuo metu galima naudotis trijų temų „Sustabdyta akimirka“, „Kasdienybės magija“ ir „Jausmų malūnai“ mokymosi objektais.

Plačiau pristatome naujausią temą „Jausmų malūnai“.

Plačiau>>

Kviečia naudotis sukurtais svetainės „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ mokymosi objektais

 

Svetainėje „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ jau galima naudotis keturių temų mokymosi objektais.

Nagrinėdami temų „Gyvenamoji aplinka“ ir „Gamtinė aplinka“ mokymosi objektus mokiniai mokysis atpažinti pavojingas, grėsmę keliančias situacijas ir reiškinius, jų išvengti, tinkamai elgtis jiems iškilus ir užkirsti kelią potencialiems pavojams (gaisrui, susižeidimui, apsinuodijimui, įkandimui).

Temos „Mityba“ mokymosi objektai skirti supažindinti mokinius su sveikatai naudingais maisto produktais; tinkamu paros maisto racionu paauglystėje; maisto priedais; valgymo sutrikimų priežastimis, požymiais ir padariniais.

Plačiau>>

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis:

-,,...sieksime didinti mokytojų atlyginimus, o sutaupytas mokinio krepšelio lėšas palikti mokymo reikmėms...''

Plačiau>>

Startavo ,,Lietuvos vaikai'' puslapis

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ savo veiklą oficialiai pradėjo 2013 metų kovo 13 dieną.

Šiame puslapyje rasite daug įvairios informacijos apie autizmo spektro sutrikimus, įvairius žmones, vienaip ar kitaip susidūrusius su šiuo sutrikimu, taip pat aktualią informaciją Lietuvoje - gydymą, pagalbą, organizuojamus mokymus, susitikimus ir pan.

Plačiau>>

Vilniuje vyko metodinės dienos įvairių ugdymo sričių mokytojams

2013 m. kovo 25–27 dienomis Vilniuje, Litexpo parodų centre, vyko 7 metodinės dienos įvairių ugdymo sričių mokytojams, kuriose buvo pristatomos ugdymo turinio naujovės: kriterinis vertinimas matematikos valstybiniame brandos egzamine, sveikatos ugdymo bendrosios programos ir kitos aktualios naujienos technologijų, kūno kultūros mokytojams ir vaiko gerovės komisijų nariams, kurie buvo kviečiami dalyvauti metodinėse dienose.

Net trys metodinės dienos buvo skirtos ugdymo turinio individualizavimui. Metodinėje dienoje „Galiu kitaip“: mokytojo nauji vaidmenys ir ugdymo turinio pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“ buvo aptarta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukiojo ugdymo patirtis Didžiojoje Britanijoje. Pranešimą skaitė lektorė iš Routhemptono universiteto Londone Bridget M. Middlemas.

Metodinių dienų paskaitų vaizdo įrašus galima rasti Ugdymo plėtotės centro Youtube paskyros grojaraštyje „Metodinės dienos 2013.

 

Lietuvos vaikai kuria Garbingo elgesio internete kodeksą

Lietuvos vaikai kuria pirmąjį Garbingo elgesio internete kodeksą, kuris bus patvirtintas ir paskelbtas 2013 m. vasario 5 d., kai bus minima Tarptautinė saugesnio interneto diena. Bendravimas socialiniuose tinkluose, įvaizdis internete, komentavimas, bendravimas elektroniniu paštu – pagrindinės temos, kurioms beveik tūkstantis mokinių siuntė savo mintis, siūlymus ir tokiu būdu dalyvavo kodekso kūrimo procese. „Nesišaipyk iš kitų nuotraukų, neviešink privačių vaizdo įrašų“, „Venk rašyti komentarus, kai esi supykęs. Tai, kas parašyta, ne visuomet įmanoma ištaisyti“ – tai tik keli punktai iš būsimojo vaikų dokumento. Iki 2013 m. vasario 4 d. internete adresu http://bit.ly/SID_20130205  vyksta balsavimas už punktus, kurie būtų patys tinkamiausi šiam kodeksui. 

Skaityti daugiau>> 

2012 m. lapkričio 27 d. Šiaulių universitete vyko Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos (LRSPA) tarptautinė virtuali mokslinė praktinė konferencija 

                INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS

                                         INDIVIDUALIZUOJANT UGDYMĄ SKIRTINGŲ GEBĖJIMŲ VAIKAMS.

 Video medžiagą galite peržiūtėti čia.

 

Kviečia kurti virtuali edukacinė biblioteka 
Ugdymo plėtotės centras pradėjo kurti atvirą virtualią vaizdo įrašų biblioteką. Į ją galima dėti filmuotus švietimo renginius, verstus, subtitruotus vaizdo įrašus, sukurtas videopamokas, interviu su žymiais žmonėmis, reportažus švietimo temomis. Bibliotekos pradžia – tai 300 vaizdo įrašų, kuriuos sukūrė bibliotekininkai, dailininkai, filologai, žurnalistai ir kitų profesijų žmonės, ne profesionalūs operatoriai. Skelbti vaizdo įrašus netrukus bus pakviesti mokytojai, mokiniai, bibliotekininkai.

 Plačiau>>

Nuo kelerių metų privaloma lankyti pirmąją klasę?

Baigiantis mokslo metams nemažai tėvų teiraujasi, nuo kelerių metų vaikas turi eiti į pirmąją klasę. Klausimų ypač kyla tiems, kurių vaikams rugsėjo 1-ąją dar nebus sukakę septyneri, o savo septintojo gimtadienio jie sulauks metų pabaigoje. Švietimo įstatyme nustatyta, kad į 1-ąją klasę turi ateiti tie vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukaks septyneri. Vadinasi, visi vaikai, kurie gimę 2005 m. sausio–gruodžio mėn., šiemet turės tapti pradinukais.
Tėvų pareiga – išleisti septynmetį vaiką į 1-ąją klasę ir taip užtikrinti vaiko teisę į mokslą. Jokių išimčių – t.y. atidėti vaiko mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą, kai jam sukanka septyneri, – Švietimo įstatymas nenumato. Tačiau tėvai, auginantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, kuriems specialistai yra nustatę, jog reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba ir sveikatą tausojantis dienos režimas, gali praš yti, kad ugdymas pagal vaiko poreikiams pritaikytą programą (pradinio ir priešmokyklinio ugdymo) būtų vykdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, turinčioje reikalingus specialistus.

Plačiau >>

2012-03-20
ĮTEISINTI DU NAUJI KLASIFIKATORIAI

 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymais įteisinti du nauji žinybiniai klasifikatoriai – „Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai“ ir „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupės“.

 

LIETUVIŲ KALBOS AR FIZIKOS MOKINIAI GALĖS MOKYTIS IR ŽAISDAMI


Mokydamiesi lietuvių kalbos, fizikos, biologijos ar chemijos jaunesnių klasių mokiniai gali naudotis trimis naujomis interneto svetainėmis. Svetainėje „Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ jie mokosi žaisdami ir kurdami komiksus, žiūrėdami filmukus ir po to atlikdami užduotis, rašydami laiškus, leisdami laikraščius

Plačiau >>

 

Japonijos ambasada kviečia dalyvauti profesinio tobulinimosi programoje Japonijoje
2012-02-06


            Japonijos ambasada kviečia Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus, pedagogus rengiančių kolegijų dėstytojus teikti paraiškas dalyvauti profesinio tobulinimosi programoje Japonijos aukštosiose mokyklose. Paraiškos iki 2012 m. vasario 29 d. priimamos Japonijos ambasadoje.

           Programos dalyviai galės tobulinti profesinę kompetenciją pasirinktuose specializuotuose kursuose. Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija programos dalyviams skiria stipendijas. 

Plačiau  >>

 

Lietuvos Logopedų asociacijos

NAUJIENOS:


http://www.spf.su.lt/lla/naujienos.htm
  • Susipažinkite su Europos logopedų asociacijos projektu. Gero darbo ir geros nuotaikos.

1. Informacija apie NetQues projekta.doc 2. NetQues projekto informacija.pdf

 

  • 2011 m. lapkričio mėn. 26 d. Šiaulių universiteto 225 aud. vyko Lietuvos logopedų asociacijos seminaras  Daugiau informacijos>>
  • 8–asis CPLOL kongresas “Logopedų profesinės praktikos ir mokymosi pažanga“ New advances in SLT professional pratice and education

    2012 gegužės mėn. 25-26 d. Daugiau informacijos>>


,2011 m. lapkričio 16 d. vyko  LRSPA respublikinė virtuali mokslinė praktinė konferencija „SPECIALUSIS UGDYMASIS ĮGALINIMO FILOSOFIJOS KONTEKSTE"


 Vaizdo įrašą galite stebėti: http://vk-irasai.liedm.net/tcs/?id=bbae60e3-74fe-4c53-9f0a-b4db7fa6a9d7

Lietuvos švietimas – didelę pažangą padariusių šalių dešimtuke
2011-12-01
Įtakingo savaitraščio „The Economist“ šių metų rudenį paskelbtame straipsnyje Lietuvos švietimas minimas tarp šalių, padariusių didžiausių pažangą 1995–2007 m. Pasaulio šalių (regionų) dešimtuke atsidūrėme 8 vietoje.
Plačiau >>

Nustatytos naujo mokyklų tinklo kūrimo taisyklės

 

2011-06-29
Jau šiais metais atsiras progimnazijų, o iki 2015 rugsėjo 1 dienos vidurines mokyklas pakeis gimnazijos. Vyriausybė patvirtino naujas mokyklų tinklo kūrimo taisykles.

Nauja tvarka aprėps jau atliktą mokyklų tinklo pertvarką ir neseniai priimto Švietimo įstatymo naujos redakcijos nuostatas. 

Gimnazijos, kurios neatitiks Švietimo įstatyme ir Mokyklų tinklo kūrimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, turės būti reorganizuotos iki 2015 metų rugsėjo 1 dienos. Pagrindinės mokyklos, turinčios 1-8 arba 5-8 klases, iki 2012 m. sausio 1 d. taps progimnazijomis. 

Pasak švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus, nauja mokyklų tinklo kūrimo tvarka garantuos įvairių lygių ugdymo ir poreikių įvairovę, tautinių mažumų mokyklų ateitį, daugiau galių bus suteikta gyventojų bendruomenių iniciatyvai formuojant švietimo sistemą, pavyzdžiui, steigiant daugiafunkcinius centrus, nevalstybines mokyklas. „Savivaldybės įgyja daugiau teisių ir atsakomybės kuriant konkretaus regiono poreikius atitinkantį mokyklų tinklą, – sako švietimo ir mokslo ministras. – Sudaromos visos sąlygos išlaikyti pedagoginių sistemų unikalumą – steigti netradicines ir savitas mokyklas, veikti specializuotoms menų ir sporto mokykloms, taip pat ugdyti itin gabius ar specialiųjų poreikių turinčius vaikus.

Plačiau >>

 

Ministras lankėsi Šilalėje


Balandžio 29 d. Šilalėje lankėsi Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius bei ministerijos Kokybės ir regioninės politikos departamento vyriausioji specialistė Ramutė Kulikauskienė. Trumpo vizito metu ministras susitiko su savivaldybės vadovais, Švietimo centre susirinkusiems ugdymo įstaigų vadovams trumpai pristatė ministerijos aktualijas ir veiklos prioritetus, pabuvojo Šilalės Simono Gaudėšiaus ir Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijose.

Kęstutis Česaitis: mokytojas - tai švyturys mokinio gyvenime

 

Sakoma, kad kuklumas žmogų puošia. Tuo galėjau įsitikinti imdama interviu iš Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos kūno kultūros mokytojo eksperto ir Sporto mokyklos dviračių sporto trenerio Kęstučio Česaičio. Tai žmogus, kuris ne tik pasiekė savo srityje aukštų įvertinimų ir laimėjimų (vienas iš tokių – 2010-ųjų Metų mokytojo apdovanojimas), bet pelnė ir aplinkinių simpatijas bei didžiulę pagarbą. Tačiau vos užsiminus apie laimėjimus, mokytojas tik kukliai nusišypso ir atsako, kad tėra laimingas žmogus, galintis dirbti mylimą darbą.

Plačiau >>

 

Saugią aplinką mokyklose kurs vaiko gerovės komisijos
2011-04-18
Švietimo pagalba vaikams, ypač turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dėmesys mokyklos nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimas, galimų konfliktų prevencija ir krizių valdymas – tokia plataus spektro veikla bus sutelkta ir patikėta mokyklos vaiko gerovės komisijai. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu patvirtino Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą. Kartu buvo panaikintos kelios darbo grupės ir komisijos, atsakingos už siauras, tarpusavyje susijusias veiklas, pavyzdžiui, prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, specialųjį ugdymą.

Plačiau >>

Švietimo ir mokslo ministerija skiria papildomą finansavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoms
2011-04-08
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kuriose nuo pernai metų rugsėjo padaugėjo vaikų ar buvo įsteigtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės, gaus papildomą finansavimą. Švietimo ir mokslo ministerija iš savo asignavimų ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdyti 2011 m. numatė 5,4 mln. Lt.

Plačiau >>

Balandžio 2-oji – Pasaulinė autizmo diena

Autistų vaikų skaičius didėja visame pasaulyje, todėl ši problema kasdien vis aktualesnė. 2007-tųjų metų gruodžio 18 dieną Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja balandžio 2-ąją dieną paskelbė Pasauline autizmo diena, kurios tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į autizmą, kaip į ypač galingai plintančią sveikatos krizę, paskatinti ankstyvą diagnostiką bei pagalbą.

Lietuvoje autistus vaikus auginančias šeimas vienijanti asociacija „Kitoks vaikas“ ragina balandžio 2 –ąją, kartu su pasaulio visuomene paminėti Pasaulinę autizmo dieną.

Viso pasaulio bendruomenės šią dieną minės naudodamos mėlyną spalvą. Mėlynai bus apšviesti garsūs pastatai: Empire State Building Niujorke (JAV), televizijos bokšto pastatas Toronte (Kanada), Federacijos aikštė Melburne (Australija), Akbaro bokštas Barselonoje (Ispanija).

„Kadangi autistiški žmonės pasaulį mato kitaip, tad siūlome solidarumo vardan nupiešti mėlyną saulutę ir tegu visą savaitę nuo balandžio 2-os iki 9-os dienos mėlynų saulučių šviesa sklinda iš mūsų namų, biurų, mokyklų ar automobilių langų ir parodo mūsų supratimą šios negalios ištiktiems žmonėms“, – prašo akcijos organizatoriai.

Plačiau >>

Lietuvoje nebeliks vidurinių mokyklų

 

Šią savaitę Seimas patvirtino naują švietimo įstatymą. Pagal jį nuo 2015-ųjų Lietuvoje nebeliks vidurinių mokyklų, jų vietą užims pradinės mokyklos, pirmą kartą įteisintos progimnazijos, kuriose gali mokytis 1–8 klasių vaikai, pagrindinės mokyklos ir gimnazijos. Be to, mokykla nebegalės išmesti iš mokyklos mokinio, o tėvai savo vaikus į lopšelius galės atiduoti vos gimusius.


Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga

V. Bacys: dėl mokinio krepšelio bus svarstoma
PENKTADIENIS, 18 KOVAS 2011 13:34

 

Švietimo ir mokslo viceministras V. Bacys, atsakydamas į  LŠDPS siūlymą sutaupytas mokinio krepšelio lėšas leisti naudoti aplinkoje esančių pedagogų koeficientams išlyginti, teigia, kad  Vyriausybė svarstys visus variantus, atsižvelgdama į šalies ekonominę situaciją.

Skaityti daugiau...

 

Moksleivių su specialiaisiais poreikiais ugdymas šalins atskirties barjerus
2011-03-08

 

Daugiau atidumo ir pedagoginės pagalbos vaikams su specialiaisiais poreikiais – šiems tikslams įgyvendinti skiriama apie 16 mln. Lt iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pasirašė įsakymus dėl lėšų skyrimo bendrojo lavinimo mokyklų projektams, kurie aprėps didelę mokyklų tinklo dalį.

Plačiau >>

Už ankstesnį pedagogų išleidimą į pensiją:

LIETUVOS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS MOTERŲ CENTRO
PETICIJA

2011-03-06
Palanga 


Mes, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Moterų centras (LŠDPS MC), pasisakome už ankstesnį pedagogų išleidimą į pensiją, kadangi:
1. Dėl specifinių ir padidintos rizikos darbo sąlygų bei didesnio psichologinio – emocinio krūvio vyriausybės nutarimu pedagogams nustatyta trumpesnė darbo savaitė, bet to nepakanka, kad būtų užtikrintas mokytojų sveikatingumas ir darbingumas.
2. Nuolat patiriamas stresas bei patyčios tiek iš mokinių, tiek ir iš jų tėvų sukelia depresiją, iššaukia susirgimus nerviniu pagrindu, onkologines ligas.
Reikalaujame:
1. Pedagogams, sergantiems profesinėmis ligomis, 100% apmokėti laikinąjį nedarbingumą iš privalomojo socialinio draudimo fondo.
2. Apdrausti pedagogus darbo vietose valstybės lėšomis ir šių lėšų sąskaita vieną kartą metuose apmokėti profilaktinės realibitacijos išlaidas, kas užtikrintų efektyvesnį ugdymą.
3. LR Švietimo įstatyme pakeisti pedagogų teisių ir pareigų reglamentavimą, remiantis galiojančiais teisės aktais, kad būtų užtikrintas pedagogų saugumas darbo vietose.

LŠDPS MC pirmininkė Nijolė Dargužienė

 

Pasiklausykite radijo laidų:
Pasiklausykite radijo laidų: