MOKOMĖS TARTI GARSUS:

Garso Š(Ž) parengiamieji pratimai

Garso R parengiamieji pratimai

                                                           Garso L parengiamieji pratimai                      

                                                           Artikuliacinė mankšta

                                             Garso S parengiamieji pratimai

 

 

 

Pirmoko pasas

 Žaidimas – priemonių komplekto „Ugdome Lietuvos pilietį“ dalis. Jis skirtas žaismingam ir įdomiam pirmosios klasės mokinių ugdymui. Kartu mokytis ir žaisti kviečia „Pirmoko paso“ veikėjai Mintė ir Mokas. Susideda iš 6 dalių:

 1. Aš ir mokykla
 2. Mokslas 
 3. Lietuvos istorija
 4. Knygos 
 5. Lietuvos kultūra
 6. Tyrinėjimai

 

Apsilankykite : https://pirmokopasas.ugdome.lt/

 

Šeši edukaciniai animuoti filmukai, atliepiantys pilietinio ugdymo tematiką:

 

Jie skirti vizualizuoti pilietiškumo ugdymo veiklas pradinėse klasėse. Filmukų trukmė 2 - 3 min.

Virtualioje aplinkoje sukurtas mokiniams ir mokytojams skirtas skaitmeninis mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo instrumentas. Šis instrumentas sudaro galimybes mokiniui pažinti save kaip besimokantįjį, pasirinkti ir kaupti virtualiame aplanke mokymosi pasiekimų įrodymus.

5-8 klasių mokiniai jau gali naudotis šiais projektais: 

 

,,LIETUVIŲ KALBOS KURSAS 5-6 KLASĖMS''

,,LIETUVIŲ KALBOS KURSAS 7-8 KLASĖMS''

,,LITERATŪROS KŪRINIAI 5-8 KLASĖMS''

           ,,GAMTOS MOKSLAI 5-6 KLASĖMS''

          ,,GAMTOS MOKSLAI 7-8 KLASĖMS''

                     ,,GEOGRAFIJA 6-8 KLASĖMS''

       ,,SAUGA IR SVEIKATA 5-8 KLASĖMS''

Svetainės bus pildomos naujais mokymosi objektais iki 2015 metų.

Liema ir Padamukų planetos - kompiuterinė priemonė  kviečia vaikus susipažinti su Padamukų planetų gyventojais -  išmintingaisiais Padamukais ir padėti jiems susigrąžinti klastingojo Makaulės pagrobtas žinias ir išmintį.

 

Mokomosios užduotys, kurias mokiniai turi atlikti yra trijų sunkumo lygių ir yra suskirstytos pagal klases bei dalykus. Jos skirtos lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, muzikos, dailės ir technologijų, kūno kultūros dalykų gebėjimams lavinti. Šiuos žaidimus savo pamokose gali pritaikyti ne tik pradinių klasių mokytojai, bet ir specialieji pedagogai bei logopedai pratybų metu.

Padamukų planetoje vaikai galės žaisti net 80 mokomųjų žaidimų, skirtų lietuvių kalbos mokymuisi,  apie 50 - matematikos mokymuisi, apie 30 - pasaulio pažinimo,  apie 10 - muzikos,  18 - dailės ir technologijų ir 20 - kūno kultūros gebėjimams lavinti.

Virtuali mokymosi aplinka „Kūrybos aikštė“
Kviečiame visus pradinių klasių mokytojus, švietimo pagalbos specialistus ir mokymosi visą gyveni-mą  sistemos  darbuotojus į „Kūrybos  aikštę“ – bendrauti,  bendradarbiauti,  tobulinti  kvalifikaciją ir skleisti gerąją patirtį per virtualią mokymosi erdvę. 
„Kūrybos  aikštėje“ yra  penkios  erdvės. Pirmoji  erdvė  „Forumas“  yra skirta  diskusijoms, patirties sklaidai, antroji erdvė „Laboratorija“ – ekspertų rekomenduojamų IKT įrankių ir programų aprašams ir rekomendacijoms („Išbandytos IKT priemonės“). Šie įrankiai padės ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus. Laboratorijos dalyje „Bandomos IKT prie-monės“ siūlome mokytojams dalytis patirtimi apie  savo pedagoginėje  praktikoje taikomus IKT įran-kius ir programas bei pateikti jų naudojimo rekomendacijas.  
Klasių erdvės yra skirtos pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą siste-mos darbuotojų edukacinių, vadybinių kompetencijų tobulinimui. Viena iš Klasių yra skirta individua-liam tobulėjimui, antroji – dalyvaujantiesiems besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų veiklo-je.
Penktojoje erdvėje „Biblioteka“ bus skelbiama projekto darbuotojų ir paslaugų  tiekėjų bei  mokytojų parengta mokymo(si) ir metodinė medžiaga. Bus įkelti  du užsienio autorių metodiniai leidiniai, kurie įgyvendinant projektą bus išversti į lietuvių kalbą ir išleisti. Bibliotekoje bus publikuojami ir kiti vertin-gi metodiniai leidiniai, dokumentai, interneto ištekliai.

Mokomieji žaidimai Matematikai - "Matematikos džiunglės"(Matematika 1-4 klasei) - 
nauji mokomieji žaidimai, skirti mokytis matematikos  . 
Mokomieji žaidimai "Matematikos džiunglės":
 • Skaičių sudėtis ir atimtis
 • Skaičių sandauga ir dalyba
 • Lygtys ir nelygybės
 • Figūrų atpažinimas (Geometrija)
 • Matai ir matavimai
Pristatome 30 naujų mokomųjų žaidimų ir 30 naujų testų. 
Žaidimus rasite portale www.mokinukai.lt 

 

Atogrąžų matematika C ,D, E lygiai - priemonę sukūrė Australijoje gyvenanti pradinių klasių mokytoja Jenny Eather. Mokymo priemonės personažais ji pasirinko Australijos atogrąžų miškų gyvūnus. Žinyno skyriuje „Apie atogrąžų miškus“, aprašyta daugiau kaip 40 gyvūnų, pateiktas bendras geografinis Australijos atogrąžų miškų apibūdinimas. Gausus ir kūrybiškas gamtos elementų panaudojimas matematikos mokymo priemonėje leidžia integruoti matematikos ir pasaulio pažinimo mokymą.).  Programoje pateikiama daug įvairių interaktyvių žinių įtvirtinimo ir patikrinimo užduočių iš pagrindinių geometrijos pradmenų, algebros, aritmetikos temų 7-10 metų amžiaus tarpsniui. Pagrindinės užduočių temos: skaičiai, trupmenos, aritmetiniai veiksmai, skaičių sekos, lygtys, matai (ilgis, tūris, talpa, masė, ir kt.), plokštumos ir erdvės figūros, tikimybės, laikas, piniginiai vienetai. Atlikus užduotį iškart gaunamas atsakymas, ar ji atlikta teisingai, ar ne. Daugelio užduočių rezultatai sumuojami ir rodomi ekrane. Naudotis priemone galite prisijungę ir prisiregistravę čia 

Interaktyvūs mokymosi objektai, susiję su trupmenų mokymu. Jie padės mokiniams geriau įsisavinti paprastųjų ar dešimtainių trupmenų sąvoką ir prasmę.

 Trupmenos - priemonė padės suvokti dalies sąvoką, vaizdžiai parodys, kaip padalinti skritulį į dvi, tris, keturias, penkias ir t.t. lygias dalis.

 Parink tinkamą vietą atkarpoje trupmenai, kurią laiko beždžionėlė.

Žaidimas "Pizza Party" , skirtas mokiniams nustatyti, kurią dalį sudaro atpjautas picos gabaliukas.

,,Trupmenų sudėtis'' -  žaidimas, mokantis paprastųjų trupmenų sudėties (pirmas ir antras lygis - trupmenos su vienodais vardikliais)

,,Trupmenų atimtis'' - žaidimas, mokantis paprastųjų trupmenų atimties(pirmas ir antras lygis - trupmenos su vienodais vardikliais)

,,Pagauk žuvį'' - žaidimas, skirtas mokytis daugybos lentelę.

Pasiklausykite radijo laidų:
Pasiklausykite radijo laidų: